STATUT Štampa
Napisao Dubicsanac Attila   
ponedeljak, 19 decembar 2016 22:06

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Једриличарског клуба “Палић”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палић 2016.

 

 

На основу члана 40. став 2-3 и члана 55. став 3. тачка 1. Закона о спорту Републике Србије (“Сл. Гласник РС” бр. 10/2016) и члана 31. и члана 49. Статута Једриличарског клуба “Палић” од 31.03.2012. године Склупштина Једриличарског клуба “Палић” на седници одржаној дана 14.12.2016. године усвојила је

 

 

 

 

СТАТУТ

 

ЈЕДРИЛИЧАРСКОГ КЛУБА “ПАЛИЋ

 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

 

Члан 1.

 

Једриичарски клуб “Палић” (у даљем тексту Клуб) је самосталан, добровољан, невладин, неполитичан и непрофитни национални спортски клуб у обласати једрења као гране спорта.

 

 

Члан 2.

 

Клуб је основан 01.05.1946. године у Суботици и тај дан се слави као дан Клуба.

 

 

1. Назив и седиште Клуба

 

Члан 3.

 

Пуни назив Клуба је: Једриличарски клуб “Палић”.

 

Скраћен назив Клуба је: ЈК “Палић”.

 

Седиште Клуба је у Палићу, на адреси Обала Лајоша Вермеша бб.

 

 

2. Подручје активности

 

Члан 4.

 

  1. Клуб обавља активности на остваривању статутарних циљева на целој територији Републике Србије

 

 

3. Правни статус

 

Члан 5.

 

 

Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом.

 

4. Печат, заштитни знак и застава

 

Члан 6.

 

Клуб има печат округлог облика на којем су у спољњем кругу исписани ћириличним писмом “Једриличарски клуб – Vitorlázó egyesület” док у другом реду горњег дела је натпис “Јedriličarski klub”, у средини се налази стилизовани знак Клуба, на доњем делу печата се налази натпис “Суботица, Szabadka, Subotica”.

 

Клуб има печат округлог облика на којем су у спољњем кругу исписани латиничним писмом назив и седиште Клуба, а у средини утистут је знак Клуба.

 

Клуб има штамбиљ правоугаоног облика, на коме је исписан латиничним писмом назив и седиште Клуба и остављен простор за број и датум.

 

Клуб има заштитни знак: у заштитном знаку Једриличарског Kлуба Палић се налази прегршт обележја једренја, а назив је обухваћен плаво-белим конопом, који у дну има чвор. У самом називу Једриличарског Клуба слова „П“, „И“ и „Ћ“ су црне боје а слово „А“ је осмишљено као два једра плаве боје, слово „Л“ је представљено водоторњем, као заштитни симбол језера Палић, тачка на слово „И“ је у облику сунца. На знаку се још налази датум оснивања Једриличарског Клуба. У духу једрења је постављено кормило и сидро. Сва слова заштитног знака су исписана латиничним словима.

 

Застава клуба је у правоугаоног облика, беле боје са заштитним знаком Једриличарског Клуба Палић.

 

5. Чланство у Савезима и Удружењима

 

 

Члан 7.

 

 

Клуб је члан Једриличарског савеза Србије.

 

Клуб је члан Једриличарског савеза Војводине.

 

Одлуком Управног одбора Клуб може да се учлани у одговарајуће националне и међународне спортске Савезе и Организације од значаја за остваривање циљева Клуба.

 

 

 

 

6. Заступање и представљање

 

Члан 8

 

Клуб представља и заступа Председник Клуба.

 

Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у заступању Клуба у границама датих овлашћења.

 

7. Забрана дискриминације

 

Члан 9.

 

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у ингеренцији Клуба и чланова Клуба, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са законом.

 

Одредбе општих акта Клуба и чланова Клуба којима се утврђује дискриминација лица у њиховој ингеренцији – не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација - ништавна су.

 

У клубу и код чланова Клуба није допуштено кршење слобода и права човека и грађана.

 

II. ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ КЛУБА

 

1. Циљеви

 

Члан 10.

 

Циљ Клуба је да:

 

- Својим деловањем доприноси развоју, афирмацији и промоцији једриличарског спорта у Републици Србији и повећању бављења једрењем у свим сегментима становништва Србије;

 

- Промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење једрењем;

 

- Обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење врхунских спортских резултата у једрењу;

 

- Обавља друге послове у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији и овим Статутом.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Садржај активности

 

Члан 11.

 

Клуб своје циљеве остварује кроз:

 

 1. стварање услова за развој једрења у Републици Србији;

 2. организовање и спровођење једриличарских спортских манифестација и такмичења;

 3. подршку у изградњи и одржавању спортских објеката;

 4. перманентно стручно образовање и усавршавање, спортиста, спортских стручњака и стручњака у спорту;

 5. пружање помоћи својим члановима у унапређењу стручног рада;

 6. подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу спорта у Србији;

 7. усклађивање активности чланова Клуба;

 8. заступање заједничких интереса својих чланова пред државним органима, органима аутономних покрајина и органима јединица локалне самоуправе;

 9. издавање сопствених публикација и подршку излажења других публикација од значаја за развој једрења у Србији и унапређење стручног рада у једрењу;

 10. остаривање међународне спортске сарадње;

 11. популаризацију једрења у медијима, образовним институцијама и другим организацијама;

 12. предузимање мера за спречавање негативних појава у једрењу;

 13. бригу о заштити здравља спортиста;

 14. подстицање бављења једрењем, у свим сегментима;

 15. активности на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђивању правила понашања у њиховим међусобним односима;

 16. пружање помоћи својим члановима у областаи маркетинга, повезивања са привредом, увођења нових метода рада и пословања, прибављања пословних информација и сл.;

 17. праћење да ли је рад чланова Клуба у складу са законом, Статутом и

  општим актима Клуба и помагање члановима у отклањању недостатака у раду и решавању спорова који угожавају остваривање функција и циљева чланова Клуба;

 18. друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Клуба и остваривању положаја утврђеног Законом о спорту и Стратегијом развоја спорта у Републици Србији.

Остваривање циљева Клуба ближе се регулише одговарајућим општим актима (спортским правилима) које доносе надлежни огран Клуба у складу са овим Статутом.

 

Клуб може ради остваривања активности из става 1. овог члана основати привредна друштва, установе или други законом утврђен облик организовања, у земљи и иностранству, самостално или са другим правним и физичким лицима.

 

3. Стручни рад

 

Члан 12

 

Стручни рад у Клубу могу да обављају искључиво лица која имају одговарајуће спортско звање у складу са законом (спортски стручњаци и стручњаци у спорту).

 

Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у складу са законом и општим актима Клуба.

 

4. Обављање спортских активности и спортских делатности

 

Члан 13

 

Клуб и сви чланови клуба (непосредни и посредни), у обављању спортских активности и спортских делатности, нарочито се ангажују на афирмацији духа олимпизма, подстицању и афирмацију добровољног рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља у спорту.

 

Клуб и чланови Клуба остварују своје циљеве и обављају спортске активности и делатности у складу са законом, спортским правилима Клуба и својим општим актима, потрвђеним конвенцијама у области спорта и принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија.

 

Клуб и чланови Клуба обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.

 

5. Спортисти

 

Члан 14.

 

Спортиста може да се бави једрењем као спортском активношћу аматерски или професионално.

 

Професионални спортиста је лице које се бави једрењем у виду занимања.

 

Клуб је у обављању спортских активности обавезан да обезбеди: услове за безбедно бављење спортиста спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног рада, планирање и евиденцију стручног рада.

 

Спортиста је у обавези, да сваке године обави лекарски преглед у спортској здравственој установи прије почетка сезоне такмичења.

 

 

 

III. ЧЛАНСТВО У КЛУБУ

 

Члан 15

 

Клуб и његови чланови функционишу као јединствени систем спорта у Репблици Србији.

 

Чланови Клуба су једнаки у правима, обавезама и одговорностима у Клубу, у складу са овим Статутом.

 

Чланови Клуба Своја права у међународним спортским организацијама остварују искључиво преко Једриличарског Савеза Србије, посредством матичног Клуба.

 

Члан 16.

 

Клуб има следеће врсте чланова:

 

 1. редовне чланове;

 2. придружене чланове;

 3. помажуће чланове;

 4. почасне чланове.

 

 

Члан 17.

 

Редовни чланови Клуба су лица која се у клубу активно (регистрована су за Клуб у складу са спортским правилима) баве спортском активношћу за коју је клуб регистрован (у даљем тексту спортисти), стручњаци ангажовани у Клубу (спортски стручњаци и стручњаци у спорту), лица изабрана у органе клуба, радници у радном односу са Клубом. Редовни чланови морају учествовати у раду Клуба годину дана као Придружени чланови.

 

Редовни чланови Клуба имају право да учествују у избору органа Клуба и да буду бирани у те органе.

 

Придружени чланови су лица која се у клубу активно (регистрована су за Клуб у складу са спортским правилима) баве спортском активношћу за коју је клуб регистрован (у даљем тексту спортисти). Након годину дана чланства Придружени члан може постати Редован члан Клуба, ако испуњава услове по члану 18 овог Статута уз одобрење Управног одбора Клуба.

 

Помажући чланови имају право на коришћење објекта Клуба и услуга стручних радника Клуба, под условима утрврђеним одлуком Управног одбора Клуба, затим имају право да учествују у раду Скупштине Клуба и да износе своје ставове, мишљења и предлоге без права гласања.

 

За почасног члана може се именовати лице које је својим радом допринело раду и развоју Клуба, ако и лице које има знатне заслуге за унапређивање спорта. Почасни чланови имају активно бирачко право.

 

У органе Клуба могу бити бирани само редовни и почасни чланови.

 

Почасни чланови не плаћају чланарину.

 

2. Начин учлањивања

 

 

 

 

Члан 18.

 

Неко лице може да буде примљено за редовног члана Клуба ако:

 

 1. потпише приступницу

 2. да изјаву да у целини прихвата Статут, Кодекс понашања и друга општа акта Клуба

 3. уплати годишњу чланарину, у висини утврђеној одлуком Управног одбора Клуба.

 4. Има способности потребне за остваривање циљева задатака Клуба.

 

3. Права и обавезе чланова

 

Члан 19.

 

Члан има право да:

 

 1. покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева Клуба;

 2. користи помоћ, подршку и услуге Клуба, у мери која не штети интересима других чланова Клуба и у оквиру Кодекса понашања клуба;

 3. остварује увид у рад Клуба и његових ограна;

 4. учествују у активностима Клуба;

 5. добије информације потребне за остваривање чланских права;

 6. управља пословима Клуба (право гласа) у складу са овим Статутом, ако је редован члан.

 

Члан је дужан да:

 

 1. сарађује са другим члановима Клуба и у односима са њима поштује спортске и етичке принципе;

 2. учествује у активностима Клуба;

 3. редовно измирује своје обавезе према Клубу;

 4. испуњава све обавезе утврђене законом, Статутом Клуба и другим општим актима Клуба;

 5. у потпуности поштује сва своја општа акта;

 6. извршава правноснажне одлуке органа Клуба и Арбитражног суда;

 7. чува углед Клуба;

 8. обезбеди јавност свог рада, у складу са законом и овим Статутом;

 9. објективно информише руководство и чланство Клуба о свом раду, реализацији програма који се финансирају из јавних прихода; спортским резултатима

 

Општим актима Клуба мора бити обезбеђено право на жалбу на одлуку органа Клуба којом је одлучивано о правима и обавезама чланова Клуба, осим ако је за доношење одлуке надлежан Арбитражни суд у складу са Законом о спорту и овим Статутом.

 

4. Књига чланова и друге евиденције

 

 

 

Члан 20.

 

Клуб води евиденцију својих чланова (књига чланова), и друге базичне евиденције, у складу са Законом о спорту.

 

Чланови Клуба су дужни да се упишу у матичне евиденције, у складу са Законом о спорту.

 

Одлуке органа Клуба обавезно се уносе у књиге одлука које води Клуб.

 

6. Престанак чланства

 

Члан 21.

 

Чланство у Клубу гаси се иступањем или искључењем.

 

Члан може иступити из Клуба само на основу писмене изјаве члана Клуба о иступању из Клуба, уз отказни рок од три месеца.

 

Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева Клуба на измирење заосталих финансијских обавеза.

 

Престанком својства члана Клуба престаје и мандат представницима члана у органима и радним телима Клуба.

 

Престанком својства члана Клуба престаје и право учешћа у активностима у организацији Клуба.

 

Члан 22.

 

Искључење члана Клуба могуће је ако:

 1. својим активностима теже штети угледу Клуба;

 2. грубо поступа супротно интересима Клуба или одлукама органа Клуба;

 3. својим поступцима и актима грубо или поновљено крши законске обавезе, Статут и друге опште акте Клуба;

 4. престане да испуњава успове за пријем у чланство.

 

У случајевима из става 1. тач. 1-3 овог члана, Управни одбор је дужан да члана Клуба упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства и да му остави рок од најдуже два месеца за отклањање пропуста у раду.

 

Пре доношења одлуке о искључењу, Управни одбор је обавезан да остави члану Клуба рок од две недеље да се изјасни о приговорима на његов рад.

 

Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Клуба већином од укупног броја чланова и писмено је саопштава члану Клуба.

 

Одлука о искључењу мора бити образложена.

 

Против одлуке о суспензији, односно искључењу, члан Клуба не може поднети жалбу Скупштини Клуба, чија одлука је коначна.

 

Уколико члан Клуба упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње чланарине и не измири обавезе у року од петнаест дана од пријема друге опомене, истеком овог рока аутоматски се гаси његово чланство, без потребе доношења одлуке о искључивању.

 

Члан који је искључен из чланства Клуба може бити поновно примљен у чланство најраније после две године од престанка чланства, уколико су престали разлози због којих је донета одлука о искључењу.

 

7. Дисциплинска одговорност

 

Члан 23.

 

Лица у надлежности Клуба која намерно или из нехата поступе супротно Статуту и другим општим актима Клуба, одлукама органа или овлашћених лица Клуба или повреде углед Клуба могу дисциплнски одговарати и бити кажњена:

 

 1. опоменом;

 2. јавном опоменом;

 3. суспензијом;

 4. новчаном казном;

 5. забраном обављања дужности;

 6. искључењем.

 

Управни одбор Клуба ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и дисциплински поступак, у складу са овим Статутом.

 

Члан 24.

 

Ниједан непосредни и посредни члан Клуба не може бити дисциплински кажњен или сносити друге негативне последице због коришћења својих права утрвђених законом, општим актима Клуба.

 

 

IV. ОРГАНИ

 

Члан 25.

 

Клубом управљају редовни чланови, непосредно или преко својих изабраних представника у органима Клуба, на начин одређен овим Статутом.

Заступник и ликвидациони управник као и чланови управе Клуба не могу бити следећа лица:

 • оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници, запослени или чланови спортске организације која се такмичи у истом рангу такмиченја,

 • чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно службена лица организације у области спорта која управља спортском лигом,

 • лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке странке,

 • власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској кладионици,

 • спортски посредници у одговарајућој грани спорта,

 • која су осуђена за кривична дела: тешко убиство, тешка крађа,

  разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво,

  омогућавање употребе допинг средства, неовлашћења производња и стављање у промет допинг средства, насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и одговарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде,

 • која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности.

Члан 26.

 

Органи Клуба су:

 1. Скупштина;

 2. Управни одбор;

 3. Надзорни одбор;

 4. Председник Клуба;

 5. Дисциплинска комисија.

 

Мандат чланова органа Клуба траје четири године, ако овим Статутом није другачије одређено.

 

У случају када је истекао мандат органа Клуба, а нису изабрани нови органи, раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа.

 

Лица која су правноснажно осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, као и за кривична дела прописана законом који се односи на спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, не могу вршити функције Председника Клуба, ликвидатора или чланова органа Клуба, док трају правне последице осуде.

 

Члан органа Клуба може бити само лице које је обухваћено ингеренцијама Клуба и чланова Клуба.

 

Члан 27.

 

Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Клубу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. За штету не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.

 

Члан органа клуба нема право гласа на седници органа Клуба кад се одлучује о:

 

 1. покретању спора или одустајању од спора против њега;

 2. одобравању послова између њега и Клуба у случају сукоба интереса, односно постојања личног интереса при одлучивању;

 3. његовој одговорности или разрешењу.

 

Члан органа Клуба нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног посла са њим или на то да се спор између њега и Клуба поведе или оконча, или ако се одлучује о имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или рођаком до другог степена сродства у правој линији или се односе на неко правно лице над којим он има контролу или економски интерес.

 

1. Скупштина

 

1.1. Састав, избор и мандат

 

Члан 28.

 

Скупштина је највиши орган Клуба.

 

Скупштину сачињавају редовни и почасани чланови Клуба (Чланови Скупштине).

 

У раду Скупштине могу учествовати представници придружених и помажућих чланова, а по позиву Председника Клуба, и представници других организација и државних органа, без права гласања.

 

1.2. Редовна Скупштина

 

Члан 29.

 

Редовна седница Скупштине сазива се најманје једанпут годишње.

 

Редовном и почасном члану Клуба шаље се писмени позив за седницу Скупштине, са дневним редом, по правилу, најмање 10 дана пре одржавања Скупштине. Позив за седницу се шаље писмом или електронским путем на последњу познату поштанску или електронску адресу, и рок од 10 дана се рачуна од датума означеног на поштанском штамбиљу или архиви електронске поште. За слање службене документације електронском поштом Члан Клуба мора се писмено сагласити.

 

Члан Клуба може дати предлог за измену дневног реда Скупштине, писменим поднеском са образложењем, најкасније недељу дана пре одржавања Скупштине.

 

Председник Клуба најкасније три дана пре седнице Скупштине утврђуе дефинитивни дневни ред Скупштине и објављује га на огласној табли и на интернет сајту Клуба.

 

О раду седнице Скупштине води се записник који потписују Председник Клуба и записничар.

 

На почетку седнице Скупштине, Председник Клуба утврђује да ли постоји кворум за рад и одлучивање и да ли је Скупштина сазвана у складу са овим Статутом.

 

Изборна редовна седница Скупштине се сазива сваке четири године, по правилу најкасније два месеца пре истека мандата Председнику Клуба.

 

Рад Скупштине Клуба ближе се уређује Пословником о раду.

 

 

1.3. Ванредна Скупштина

 

Члан 30.

 

Председник Клуба може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине ако то интереси Клуба захтевају.

 

Председник Клуба је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако то писмено тражи, уз навођење сврхе и разлога и дневног реда, Управни одбор, Надзорни одбор или једна четвртина редовних чланова Клуба. Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 30 дана од дана доношења уредног захтева. Ако председник Клуба не сазове ванредну седницу Скупштине, њу може сазвати онај орган Клуба, односно они чланови Клуба који су тражили њено сазивање. Између подношења уредног захтева за одржавање ванредне седнице скупштине и одржавања ванредне седнице Скупштине не сме протећи више од 90 дана.

 

Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен члановима Клуба са правом гласа најкасније седам дана пре термина за одржавање седнице скупштине.

 

На дневном реду Скупштине из става 2. овог члана могу бити само питања која су наведена у захтеву за сазивање ванредне Скупштине, осим ако Скупштина не одлучи другачије већином од укупног броја чланова.

 

На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог Статута о редовној Скупштини и Пословних о раду Скупштине.

 

Ванредна Скупштина Клуба има сва овлашћења као и редовна Скупштина.

 

 

1.4. Надлежности Скупштине

 

Члан 31.

 

Скупштина:

 

 1. разматра, доноси и усваја:

а) Статут, измене и допуне Статута, и аутентично тумачење Статута Клуба;

б) годишње извештаје о раду Клуба и његових органа;

в) финансијске извештаје;

г) одлуку о престанку рада Клуба;

д) одлуку о статусним променама;

ђ) одлуку о програму рада и развоја Клуба;

е) кодекс понашања чланова Клуба;

ж) одлуку о удруживању у савезе;

з) одлуке које су јој изричито стављене у надлежност овим Статутом.

 

 1. Бира и разрешава

а) Председника Клуба,

б) чланове Управног одбора,

в) чланове Надзорног одбора.

 

 

За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав.

 

1.5. Одлучивање Скупштине

 

Члан 32.

 

Скупштина може да ради и одлучује ако је присутна већина чланова Скупштине, а одлуке доноси већином присутних чланова, осим у случајевима када је законом или овим Статутом другачије одређено.

 

Уколико при избору Председника Клуба и чланова органа Клуба у првом кругу гласања није изабран председник, односно потребан број чланова, приступа се другом кругу гласања, за све кандидате који нису имали довољан број гласова. Уколико ни у другом гласању није изабран потребан број, кандидовање се понавља.

 

О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине, а појаве се током седнице Скупштине, може се доносити одлука само ако се Скупштина са тиме сагласи двотрећинском већином присутних делегата.

Чланови других органа Клуба не могу бити чланови Скупштине.

 

Чланови Скупштине одлучују јавно дизањем руку, осим ако Скупштина већином потребном за рад и одлучивање не одлучи да се гласање обави тајно.

 

2. Управни одбор

 

2.1. Састав

 

Члан 33.

 

 

 

Управни одбор је орган управљања Клубом.

Управни одбор Клуба броји 5 чланова.

Чланове Управног одбора бира Скупштина Клуба из реда истакнутих друштвених и спортских радника, спортских стручњака и спортиста, на предлог председника Клуба.

Председник Клуба је по функцији и председник Управног одбора Клуба.

Једног члана Управног одбора предлаже Савет родитеља који чине родитељи малолетних чланова клуба.

Мандат чланова Управног одбора је 4 године а исто лице може поново бити бирано за члана Управног одбора.

Скупштина клуба може превремено разрешити члана Управног одбора и на његово место изабрати друго лице. Мандат новоизабраног члана престаје са мандатом претходно изабраних чланова Управног одбора.

 

 

2.2. Надлежности Управног Одбора

 

Члан 34.

 

Управни одбор:

 

 1. води текуће послове Клуба;

 2. предлаже Скупштини финансијске извештаје;

 3. разматра донете годишње извештаје о раду Клуба и његових органа;

 4. усваја финансијски план;

 5. усваја општа акта Клуба потребна за остваривање циљева Клуба, која нису у изричитој надлежности Скупштине;

 6. утврђује предлог промена Статута;

 7. утврђује предлог одлуке о статусним променама;

 8. управља имовином Клуба;

 9. утврђује висину чланарине;

 10. извршава одлуке и закључке Скупштине

 11. утврђује организациону шему и систематизацију радних места у Клубу, на предлог Председника Клуба;

 12. утврђује зараде запослених у Клубу;

 13. бира потпредседника Управног одбора, на предлог Председника Клуба;

 14. обезбеђује средства за рад Клуба;

 15. припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности Скупштине Клуба;

 16. именује представнике Клуба у другим организацијама;

 17. утврђује награде и признања Клуба организацијама и појединцима за заслуге и резултате у развоју и унапређењу спорта и одлучује о додели награда и признања;

 18. одлучује о образовању огранака (секција, подружница), њиховом месту обављања делатности и застаупнику;

 19. утврђује посебне програме бриге о перспективним спортистима;

 20. одобрава правне послове у случају сукоба интереса;

 21. одлучује о покретању спора или одустајању од њега;

 22. обавља све друге активности везане за остваривање циљева Клуба које су на основу овог Статута у његовој надлежности или које нису, на основу овог Статута, у изричитој надлежности других органа Клуба.

 

За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може образовати комисије и радна тела или именовати поједина лица. Одлуком о образовању комисије или радног тела, односно именовању лица утврђује се њихов делокруг рада, односно састав.

 

Управни одбор може већином од укупног броја чланова образовати Одбор за хитна питања и из свог састава именовати чланове тог одбора. Одбор за хитна питања решава хитна питања из надлежности Управног одбора између две седнице, с тим да се одлуке подносе првој наредној седници Управног одбора на потврду.

 

Рад управног одбора за хитна питања ближе се регулише Пословником о раду.

 

 

2.3. Седнице Управног одбора

 

Члан 35.

 

Управни одбор заседа и одлучује у седницама које сазива Председник, а у случају његове спречености потпредседник кога овласти Председник.

 

Седнице Управног одбора одржавају се, по правилу, најмање једном у четири месеца.

 

Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од половина укупног броја чланова. У случају да Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, Председник, односно потпредседник ће, у хитним случајевима, сазвати најкасније у року од три дана нову седницу са истим дневним редом. Управни одбор на поновљеној седници може да одлучује већином гласова присутних чланова.

 

Управни одбор одлучује простом већином гласова присутних чланова, ако овим Статутом није другачије одређено. У случају поделе гласова одлучује глас Председника.

 

Одлука Управног одбора о отуђењу непокретне имовине Клуба пуноважна је само сагласност Скупштине Клуба.

 

Чланови Управног одбора приликом одлучивања нису везани обавезама према својим организацијама нити могу примати од њих упутства, и дужни су да штите интересе Клуба као целине и заступају одлуке Скупштине и Управног одбора Клуба.

 

Управни одбор може, у складу са пословником да одлучује у хитним питањима, осим усвајања општих аката, и на седници одржаној уз коришћење електронских средстава комуникација (тзв. електронска седница).

 

Управни одбор може у скалду са пословником, на писмени предлог Председника да одлучује и писменим изјашњењем чланова ван седнице, осим усвајања општих аката. Уколико члан Управног одбора не одговори на предлог одлуке Председника у остављеном року, сматраће да је дао сагласност.

 

 

3. Надзорни одбор

 

Члан 36.

 

Надзорни одбор је надзорни орган Клуба који врши контролу финансијског пословања Клуба и годишњег завршног рачуна.

 

Надзорни одбор има три члана.

 

Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.

 

Надзорни одбор обавезно подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга приликом усвајања извештаја о раду.

 

Члан 37.

 

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора.

 

Чланови надзорног одбора могу бити поново изабрани само још у једном мандату.

 

Рад Надзорног одбора уређује се Пословником о раду.

 

 

Члан 38.

 

Управни одбор може именовати ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним у скалду са прописима о рачуноводству и ревизији.

 

 

 

 

 

 

 

4. Председник клуба

 

Члан 39.

 

Председник Клуба је председник Скупштине и председник Управног одбора Клуба по функцији.

 

Председника Клуба бира Скупштина на период од 4 године, уз могућност поновног избора, из реда истакнутих спортских радника, спортиста и спортских стручњака.

 

Кандидата за председника Клуба може да предложи најмање десет редовних чланова Клуба, с тим да један члан Клуба може да предложи само једног кандидата за председника.

 

Кандидати за Председника Клуба дужни су да најмање 15 дана пре седнице изборне Скупштине Клуба доставе Клубу свој програм рада, који се објављује на интернет сајту Клуба.

 

Председник Клуба за свој рад одговара Скупштини Клуба.

 

У случају да Скупштина Клуба не усвоји годишњи извештај о раду Клуба, приступа гласању о поверењу (разрешењу) Председнику Клуба.

 

Председнику Клуба престаје функција пре истека времена на коју је изабран оставком или разрешењем.

 

Уколико Председник Клуба поднесе оставку, његове послове преузима потпередседник који је дужан да сазове ванредну изборну скупштину, која ће се одржати најкасније три месеца од дана подношења оставке.

 

У случају престанка мандата Председнику пре рока на који је изабран, мандат престаје свим члановима Управног одбора с даном прве седнице Скупштине на којој се бира нови председник у складу са овим Статутом.

 

Члан 40.

 

Председник Клуба обавља следеће послове:

 

 1. представља и заступа Клуб;

 2. сазива и председава седницама Скупштине;

 3. сазива седнице и руководи радом Управног одбора;

 4. брине о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине;

 5. брине о извршавању одлука и закључака органа Клуба;

 6. стара се о остваривању циљева Клуба и права и обавеза чланова Клуба и предузима потребне мере;

 7. потписује одлуке и друга акта које доноси Скупштина;

 8. подноси Скупштини годишњи извештај о раду Клуба, који обухвата и његов рад и рад Управног одбора;

 9. у сарадњи са Секретаром припрема седнице Скупштине и Управног одбора;

 10. утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор Клуба;

 11. обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Клуба.

 

 

Потпредседник Управног одбора кога овласти Председник, замењује Председника у свим правима и обавезама за време његовор одсуства, ако овим Статутом није другачије одређено.

 

Члан 41.

 

Лица која су својим радом у спорту Републике Србије то заслужили Скупштина може прогласити почасним председником.

 

Почасни председник Клуба може да учествује у раду Скупштине и Управног одбора Клуба, без права гласа.

 

Члан 42.

 

Председник дужан је да информише органе Клуба о активностима и делатностима Клуба и његовим финансијском пословању.

 

Уколико орган Клуба, односно најмање 30 чланова Клуба то захтева, уз навођење разлога, добијање података из става 1. овог члана, Председник је дужан да им такве информације саопшти најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

 

6. Дисциплинска комисија

 

Члан 43.

 

Дисциплинска комисија Клуба је независни, казнени орган Клуба који одлучује о прекришајима утврђеним Дисциплинским правилником и другим општим актима Клуба, од стране лица у надлежности Клуба.

 

Члан 44.

 

Дисциплинску комисију чине председник и двојица помоћника, које бира и разрешава Управни одбор на период од 4 године, већином од укупног броја чланова.

 

Члан 45.

 

Дисциплинска комисија одлучује искључиво на основу Дисциплинског правилника и других општих аката Клуба.

 

Дисциплинска комисија своје одлуке доноси већином гласова од укупног броја судија.

 

Дисциплинска одлука доноси се у писменој форми и мора бити образложена. Против одлука Дисциплинске комисије допуштена је жалба Управном одбору Клуба у року од 15 дана од дана уручења одлуке.

 

У поступку пред Дисциплинском комисијом, по правилу, јавност је искључена. Огранизација и рад Дисциплинске комисије ближе се уређује Дисциплинским правилником Клуба.

 

Дисциплинска комисија покреће дисциплински поступак на основу дисциплинске тужбе коју могу поднети органи Клуба и лица у надлежности Клуба.

Члан 46.

 

Члану Клуба могу се изрећи дисциплинске санкције у складу са законом, Статутом и опшптим актаима Клуба, с тим да му не може бити изречена казна за дисциплински прекршај и за који није била прописана казна, ако законом није друкчије одређено.

 

Члан Клуба има у дисциплинском поступку право на: вођење поступка без одуговлачења и за што мање трошкова; независност, стручност и непристраност органа који одлучује о одговорности; браниоца о личном трошку; изјашњење и извођење доказа; писмену и образложену одлуку и жалбу.

 

7. Сукоб интереса и забрана конкуренције

 

Члан 47.

 

Секретар, чланови органа и радних тела Клуба и чланови органа организационих делова Клуба, као и чланови Клуба дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно према Клубу, у складу са законом и општим актима Клуба.

 

Лица из става 1. овог члана која имају лични интерес не смеју користити Клуб за лично богаћење, односно личне потребе.

 

Запослени и чланови органа Клуба не могу директно или индиректно бити ангажовани у конкурентској организацији у области спорта.

 

Сукоб интереса у смислу става 2. овог члана постоји ако је члан органа Клуба односно члан његове породице (супружник, крвни сродник у правој линији и у побочној линији до другог степена сродства, усвојитељ и усвојеник, сродник по тазбини до првог степена сродства):

 

 1. уговорна страна у правном послу са Клубом;

 2. власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или радње које закључује уговор са Клубом или које има финансијске интересе у том послу или радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на поступање члана органа Клуба супротно интересу Клуба;

 

 1. под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може очекивати да то утиче на поступање члана органа Клуба, супротно интересу Клуба.

 

Повреда сукоба интереса и забране конкуренције из ст. 2. и 3. овог члана даје Клубу право да накнаду штете и право да се послови које лице изврши за свој рачун признају као послови извршени за рачун Клуба.

 

 

V. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА

 

Члан 48.

 

Облици организовања и рада Клуба су савети, комисије, одбори, секције, канцеларије, специјализовани сервиси и др.

 

Делокруг, надлежности, састав и начин рада појединих организационих делова и облика рада Клуба уређује се одговарајућим општим актима, која доноси Управни одбор.

 

 

 

VI. ОПШТА АКТА

 

Члан 49.

 

Општа акта Клуба су Статут, правилници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

 

Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима Скупштине најмање 10 дана пре одржавања Скупштине.

 

Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута достављају се Скупштини писмено најкасније три дана пре седнице Скупштине.

 

Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се већином од укупног броја делегата Скупштине са правом гласа.

 

Начин доношења Статута, односно измена и допуна Статута ближе се уређује пословником о раду Скупштине.

 

Општа акта које доноси Управни одбор Клуба усвајају се већином од укупног броја чланова Управног одбора.

 

Сваки члан и сваки орган Клуба може дати иницијативу за подношење, односно измене и допуне одређеног општег акта Клуба.

 

Јавна расправа се води само о нацрту Статута Клуба.

 

 

 

 

Члан 50.

 

Статут и друга општа акта Клуба, као спортска правила из чл. 3. ст. 1. тач. 20) и чл. 5. ст. 2. Закона о спорту, непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или посредно, обухваћена надлежностима Клуба.

 

Статут и друга општа акта члана Клуба морају бити у сагласности са законом и Статутом и општим актима Клуба, а у супротном су неважећи.

 

У случају несагласности општег акта Клуба и овог Статута примениће се одредбе Статута.

 

Члан 51.

 

Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица Клуба морају бити у складу с општим актом Клуба и законом, а у супротном су ништаве.

 

На одлуке као појединачне акте које доносе органи Клуба мора бити омогућено право жалбе, осим ако је за решавање спора надлежан Арбитражни суд.

 

Лица у надлежности Клуба дужна су да пре покретања, у скалду са законом, судског спора за утврђивање ништавности одлуке из става 1. и 2. овог члана поднесу жалбу, односно ревизију на спорну одлуку Арбитражном суду.

 

VII. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

 

Члан 52.

 

Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина Клуба, на предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине.

 

VIII. АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА

 

Члан 53.

 

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком.

 

Допинг је забрањен, како на такмичењима, тако и изван такмичења.

 

Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у спорту Републике Србије.

 

Управни одбор Клуба утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту.

 

Сви непосредни и посредни чланови Клуба су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању допинга у спорту и анти-допинг правила.

 

За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Клуба.

 

Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у скалду са Законом о спречавању допинга у спорту.

 

IX. ИМОВИМА И СРЕДСТВА

 

Члан 54.

 

Клуб стиче средства за постизање својих циљева из:

 1. уписнине;

 2. чланарине;

 3. прихода од сопствених активности;

 4. спонзорстава;

 5. донаторства;

 6. јавних прихода;

 7. непосредног обављања привредних и других делатности, у складу са законом;

 8. прихода предузећа, установа, агенција и других организација којима је Клуб оснивач или суоснивач;

 9. других извора, у складу са законом.

Објекти и средства којима располаже и која стекне Клуб представљају његову имовину.

 

Клуб одговара за совје обавезе целокупном својом имовином.

 

Председник Клуба је финансијски налогодавац за располагање средствима Клуба.

 

Одлуке о висини појединих средстава из става 1. овог члана доноси Управни одбор Клуба.

 

Клуб има динарски и девизни рачун и преко својих рачуна послује самостално.

 

Добит коју Клуб оствари у року пословне године искључиво се користи за остваривање статутарних циљева Клуба.

 

Члан 55.

 

Клуб управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на коришћење.

 

Клуб може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под условима утврђеним Законом о спорту.

 

Клуб може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење члановима Клуба, под условима увртђеним одлуком Управног одбора Клуба.

 

 

X. ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПРОУЗРОКОВАНУ ШТЕТУ

 

Члан 56.

 

Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју су гласањем за одређену одлуку проузроковали Клубу ако је та одлука донесена грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује.

 

За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.

 

Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Скупштине Клуба, Управног одбора Клуба или најмање десет редовних чланова Клуба.

 

 

XI. ЈАВНОСТ РАДА

 

Члан 57.

 

Рад Клуба је јаван, у складу са законом и овим Статутом.

 

Јавност рада Клуба обезбеђује се јавношћу седница органа Клуба, објављивањем одлука органа Клуба и благовременим и адекваткним информисањем јавности и чланова Клуба о активностима Клуба.

 

Органи Клуба могу обезбедити јавност рада и тако што ће одлучити да се одлуке, информације и акти Клуба и органа Клуба достављају члановима Клуба искључиво путем електронске поште.

 

Клуб редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у Клубу и актуелним дешавањима у Клубу, путем средстава јавног информисања, конференција за штампу или издавањем посебних информација и билтена.

 

Представник Клуба који даје податке и информацијe у вези са радом Клуба одговоран је за њихову тачност.

Ставове Клуба, односно његових органа и тела могу да износе и заступају само изабрани функционери Клуба.

 

Члан 58.

 

Клуб има интернет сајт (страницу) на којој се објављују информације о Клубу, његовом раду, одлукама и општим актима.

 

Интернет презентација Клуба је службено гласило Клуба.

 

 

 

 

XII. ПРЕСТАНАК РАДА

 

Члан 59.

 

Клуб престаје са радом одлуком Скупштине Клуба, донетом двотрећинском већином делегата Скупштине са правом гласа.

 

О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган, ради брисања из регистра.

 

У случају престанка рада Клуба, имовина Клуба прелази на организацију која остварује исте или сличне циљеве као и Клуб, а ако такве организације нема на град Суботицу.

 

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 60.

 

Општи акти и рад Клуба усагласиће се са одредбама овог Статута у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог Статута.

 

До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом о спорту или овим Статутом.

Члан 61.

 

Постојећи органи Клуба (Управни одбор, Надзорни одбор, Председник, Секретар), радна тела и именована лица настављају са радом до истека мандата на који су бирани, односно именовани.

 

Члан 62.

 

Чланови Клуба дужни су да ускладе своју организацију, рад и општа акта са Законом о спорту и овим Статутом најкасније до истека рока за усклађивање рада са Законом о спорту.

Сматра се да су чланови Клуба прихватили надлежност Арбитражног суда у складу са овим Статутом даном ступања на снагу овог Статута.

 

Члан 63.

 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Клуба усвојен 31.03.2012. године.

Члан 64.

 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, које се врши објављивањем Статута на огласној тавли Клуба.

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

 

___________________________

Дубичанац Атила

Poslednje ažurirano sreda, 21 decembar 2016 21:32